Fizika sizin üçün - Physics for you

MBM-server of education for you
Giriş
Müəllim
Metodika
Şagird
Test
Mstəqil işler
Physics help
Kontakt


   Test 5. Dinamika.Nyutonun I - II qanunu


 1. Cismə 10 N qüvvə təsir etdikdə o 2 m/san2 təcil alır. Cismə 30 N qüvvə təsir etdikdə o neçə m/san2 təcil alar?

  4.
  6.
  12.
  2.

 2. Cismə təsir edən qüvvəni 2 dəfə artırıb,onun kütləsini 4 dəfə azaltsaq aldığı təcil necə dəyişər?

  8 dəfə azalar
  4 dəfə azalar
  8 dəfə artar
  4 dəfə artar .

 3. Cismin kütləsini 2 dəfə artırsaq ,eyni qüvəvnin təsiri ilə eyni zaman müddətində cismin getdiyi yol necə dəyisər?

  4 dəfə azalar
  2 dəfə azalar
  2 dəfə artar
  4 dəfə artar.

 4.  Cisim 4 saniyə ərzində sürətini 4m/san. -dən 12 m/san. kimi artırdı. Cismin kütləsi 400 q olarsa,ona təsir edən qüvvəni hesablayın.

    8 N
  0.8 N
  800 N
  80 N

 5. Cisim 6 san. ərzində 2 N qüvvənin təsiri ilə hərəkət etmişdir.Cismin kütləsi 500 q olarsa, neə metr yol getmidir. ?

  36 metr
  18 metr
  72 metr
  144 metr

 6. Qüvvənin vahidini seçin.

  kq m/san.
  kq msan2.
  kq m/san2.
  kq san/m.

 7. Cazibə qüvvəsi n ifadə se.?

  F = G M m / R 2
  F = G M m / R
  F = G M m R 2
  F = G / M m R 2

 8. Cismə qarşılıqlı perpendikulyar 3 N, 4 N və 12 N qüvvə təsir edir. Əvələyici qüvvəni tapın? .

  20 N
  13 N
  18 N
  34 N

 9. Kütləsi 500 q olan cismə üfiqi istiqamətdə 12 N qüvvə təsiri ilə hərəkət edir. Sürtünmə əmsalı 0,5 olarsa, Cismin təcilini tapın. g=10 m/san2.

  4,5 m/san2.
  19 m/san2.
  9,5 m/san2.
  4,25 m/san2.

 10. Üfiqi müstəvidə 20 m/san sürətlə hərəkət edən cisim neçə saniyədən sonra dayanar? Sürtünmə əmsalı 0,4-dür.

  5 san.
  50 san.
  0,5 san.
  1,25 san.

 11. Kütləsi 400 q olan cisim 8 m/san2. təcillə düşür. Cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsini tapın. g=10 m/san2.

  8 N
  0,8 N
  80 N
  7,2 N

 12. Cismin kütləsini 200 q artırdıqda,eyni qüvvənin təsiri ilə aldığı təcil 2 dəfə azaldı. Cismin ilk kütləsini tapın.

  300 q
  100 q
  200 q
  400 q

 13. Cisim 4 san. ərzində srətini 30 m/san.-dən 50 m/san. kimi artrd.Sürtünmə əmsalı 0,5 və cismin kütləsi 200 q olarsa ona təsir edən qüvvəni tapın g=10 m/san2.

  2 N.
  1 N.
  0
  4 N.

 14. Sürəti V = 60 - 15 t kimi verilən hərəkətdə cismə təsir edən qüvvənin modulunu tapın. M = 500 q

  7,5 N.
  15 N.
  120 N.
  2 N.

 15. Cismə təsir edən qüvvəni 3 dəfə artırdıqda , aldığı təcil 4 m/san 2 artdı. Cismin ilk təcilini tapın.

  4 m/san 2
  2 m/san 2
  8 m/san 2 .
  6 m/san 2

 16. Cismə təsir edən qüvvəni 2 dəfə artırsaq , cismin kütləsi necə dəyişər?

  2 dəfə artar.
  2 dəfə azalar.
  dəyişməz.
  4 dəfə artar.


    M B M - server of education for you - fizika -test -abituriyent -metodika-    Məllimlər və airdlər cn sayt  

mbashirov@mail.ru .-. mbash@box.az


Hosted by uCoz